Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Con Amore Con Amore

Waar blijft de tijd? Zo zijn we liederen voor kerst aan het instuderen (When a child is born, …) en zo kijken we er op terug.
We bereiden ons voor op de dienst van 26 januari op Blijdenstein en op ons 95-jarig bestaan als koor. Zelfs het vorige jubileum is nog maar kort geleden, wordt gezegd.
Bij ons laatste zingen in 2019 waren er attenties, een kletspotje voor de leden en een geschenkbon voor hen waarop ons koor extra steunt.
Zondagmiddag 23 februari vieren we ons jubileum met een korenconcert in de kerk van Blijdenstein. Alle koren die Trijnie dirigeert leveren een bijdrage: mannenkoor De Brincksanghers uit Havelte, de koren van Vrouwen van Nu uit Uffelte, Ruinen en Ruinerwold en natuurlijk Con Amore. Naast koorzang is er de bijdrage van Harry Bosma op orgel. Het wordt ongetwijfeld een gezellige en muzikale middag.
Aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30 uur. Bij de uitgang is er een schaalcollecte voor een bijdrage in de kosten.
U wordt van harte uitgenodigd het feestje met ons te komen vieren!


                                                              Namens het bestuur van Con Amore,
                                                              Hendrik Luning
 
 
Con Amore werkte mee aan de dienst op 1e Kerstdag Con Amore werkte mee aan de dienst op 1e Kerstdag

   en zong prachtige liederen. 

O.l.v. Trijnie de Boer en Tieme Slomp.
 
Con Amore Con Amore
Op 15 november hebben we afscheid moeten nemen van Zwaantje Benak. Ze was vele jaren een zeer gewaardeerd lid van ons kerkkoor.
Ze zong bij de alten, maar als de bassen in ondertal waren zong ze met hen mee, evenals Alie. In de afscheidsdienst brachten we enkele van haar lievelingsliederen ten gehore: “Veni Jesu, amor me”, “Laudate omnis gentis, Laudate Dominum” en “U zij de glorie, opgestane Heer”.

Op 24 november zongen we tijdens de dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar: “Wij zoeken hier uw aangezicht”, “Die chaos schiep tot mensenland”, “Niemand leeft voor zichzelf” en “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur”.
De komende tijd hopen we te zingen op: zaterdag 21 december: in ’t Vonder, woensdag 25 december, eerste kerstdag: Blijdenstein, zondag 26 januari: Blijdenstein, zondagmiddag 23 februari: jubileumconcert Con Amore; Blijdenstein.
Het kerkkoor bestaat volgend jaar 95 jaar. 
Een aantal koren, die onder leiding van Trijnie staan, zal optreden: de vrouwenkoren uit Uffelte, Ruinen en Ruinerwold, het mannenkoor De Brincksanghers uit Havelte en, uiteraard, ons gemengd koor “Con Amore”. Harry Bosma zal het orgel bespelen. Het belooft een mooie middag te worden.
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.


                                                Namens het bestuur van Con Amore,
Con Amore wenst u
een  mooie kersttijd en
een goed nieuw jaar.
                                                Peeke Boelhouwer

 
Con Amore Con Amore
De startdienst ligt al weer enkele weken achter ons. De liederen die we zongen pasten goed in de liturgie: LB 420 “Groot is de wereld”, “Leven als de bomen”, “Woord dat ruimte schept” en “Het oude woord”.
Bij het uitdelen op de repetitie van de nieuwe ledenlijst merkte Hendrik op dat het plezierig is om te zien dat de lijst met de komst van Intermezzo-leden weer tweezijdig bedrukt moest worden.
De tijd vliegt om. We zijn al weer met de voorbereidingen voor Kerst begonnen en in februari hebben we een concert t.g.v. het 95-jarig bestaan van ons koor, waarschijnlijk op 23 februari. Behalve Con Amore zullen dan ook andere koren “Van Trijnie” optreden. Meer duidelijkheid hierover in het kerstnummer.
U kunt ook actief meezingen: bezoek onze repetitie maar eens op woensdagavond vanaf 19.30 uur.
                                                           
                           Namens het bestuur van Con Amore,

                           Peeke Boelhouwer
 
 
Start nieuw seizoen Start nieuw seizoen
Als u dit leest zit de eerste koorrepetitie van Con Amore van woensdag 28 augustus er weer op en heeft Sjoukje Rumph iedereen hartelijk welkom geheten en de hoop uitgesproken op een goed zangjaar. Als nieuwe leden konden we Pita Aberson, Gerda Brink, Lammert v.d. Heide en Remmy Schipper begroeten.
Zoals u  heeft kunnen lezen moesten we onder droevige omstandigheden afscheid nemen van Aaldert Pruntel en John de Bruin. Verder is Harmke Kloosterziel naar Weerseloo vertrokken. Nees Paans probeert, na lange afwezigheid wegens ziekte en het overlijden van zijn vrouw, weer in ons midden mee te zingen. We hopen met hem dat hij voldoende kracht weet te vinden.
Dit jaar bestaat Con Amore 95 jaar. Dat moet gevierd worden. We denken na over het hoe en wanneer, wellicht begin volgend jaar.
Onder de bezielende leiding van Trijnie de Boer-Pekel met aan de piano Tieme Slomp moet het ook dit jaar weer lukken met plezier te zingen.

Op het programma voor de komende maanden staat:
           - startzondag 6 oktober: Blijdenstein
           - laatste zondag van het kerkelijk jaar 24 november: Blijdenstein
           - zaterdag 21 december: ‘t Vonder
           - woensdag 25 december: Blijdenstein

Rest ons nog te zeggen: nieuwe leden zijn van harte welkom.
We zingen elke woensdagavond in de kerk of in de Munnekeweer vanaf 19.30 uur.

                                                             Namens het bestuur van Con Amore,
                                                                    Peeke Boelhouwer
 
 
Con Amore Con Amore
Het was feestelijk om in mei te zingen in de kerk van Havelte. Na een vrij druk programma aan het eind van het seizoen is Con Amore nu toch echt op zomerreces. We gingen langer door dan anders omdat we eind mei nog zongen bij het jubileum van Tetsje Zijlstra en eind juni in de afscheidsdienst van dominee Kloosterziel. Beide keren bood Sjoukje Rumph een mooi samengesteld cadeau aan namens het koor.
Woensdag 28 augustus is de eerste repetitie avond van ons nieuwe ‘zangjaar’.
We hopen dan vol elan te beginnen met alle partijen goed bezet.


foto's: Zwaantje ten Have
 
Con Amore werkte mee aan de dienst op 30 juni Con Amore werkte mee aan de dienst op 30 juni

Afscheidsdienst van ds. Roel Kloosterziel en zijn vrouw Harmke. 

 
o.l.v. Trijnie de Boer, op het orgel Tieme Slomp; Foto: Zwaantje ten Have


 
 
Con Amore werkte mee aan de dienst op 26 mei Con Amore werkte mee aan de dienst op 26 mei

Jubileum Tetsje 25 jaar koster en afsluiting seizoen zondagsschool

o.l.v. Harmke Kloosterziel
 
Con Amore Con Amore
Alweer zong Con Amore in de afscheidsdienst van één van de leden. Hoe verdrietig dat John Bruin niet meer in ons midden is. John zong de baspartij en had veel zangervaring. Hij kon heel lage, echte bastonen laten horen. Enige maanden geleden bleek hij ziek en kort daarna overleed hij al. Ons koor zong enige liederen bij de mooie dienst in het crematorium in Meppel.
Volgens ons programma werken we binnenkort mee aan nog drie diensten. Eerst op 19 mei in Havelte omdat we met het Havelter kerkkoor een uitwisseling hebben. Op 26 mei zingen we op Blijdenstein in de dienst waar aandacht is voor het feit dat Tetsje Zijlstra al 25 jaren de kosterstaken op zich neemt. Con Amore kan dankzij haar altijd heel gemakkelijk gebruik maken van de Munnekeweer en het kerkgebouw. De derde dienst is op 30 juni: afscheid van onze predikant maar ook van zijn echtgenote Harmke, lid van Con Amore. We zullen haar inbreng als alt/sopraan, begeleiding op piano en vervanging van onze dirigente, zeker missen.
Ons ‘zomerreces’ breekt bijna aan. De koormappen kunnen enige maanden in de kast blijven en we kunnen nieuwe energie opdoen voor de herstart in augustus/september. Wat zou het mooi zijn als we enige nieuwe leden kunnen verwelkomen. Zangeressen en zeker ook zangers. De mannen zijn, zoals bij zo veel koren, ook bij ons in de minderheid. Zingen vraagt energie maar levert nog méér energie op!
 
 
Con Amore zong in de Paasviering 21 april 2019 Con Amore zong in de Paasviering 21 april 2019
o.l.v. Trijnie de Boer
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore
Eind februari hielden we na een korte repetitie onze jaarlijkse vergadering, goed geleid door Peeke Boelhouwer, voor deze gelegenheid voorzitter.
We zijn blij dat Sjoukje Rumph het bestuur komt versterken nu Marry Emmink na 8 jaar haar goede penningmeesters werk mag overdragen. Behalve ons zingen zoals gebruikelijk in diensten op Blijdenstein, in het Vonder en soms de Schiphorst, zullen we in het nieuwe seizoen met de kerkkoren van Ruinen en Havelte als één koor meewerken aan een dienst op ieders dorp. We verheugen ons op het samen zingen in dit ‘combinatiekoor’.

Bijzonder feestelijk werd de jaarvergadering doordat er drie jubilarissen bleken te zijn (zie Kerkkoor Con Amore zet jubilarissen in het zonnetje)

Erg verdrietig is het dat Aaldert Pruntel is overleden. Hij zong tot voor enige tijd nog als bas in ons koor. Muziek was een belangrijk deel van zijn leven. Wij missen Aaldert’s aanwijzingen en humor. In de afscheidsdienst zong Con Amore liederen die door hem Gea waren uitgezocht.
 
Kerkkoor Con Amore zet jubilarissen in het zonnetje

Kerkkoor Con Amore zet jubilarissen in het zonnetjeOp de jaarvergadering van Con Amore was er speciale aandacht voor een drietal leden met een bijzonder lange staat van zang.

Gea Pruntel verraste alt Fenny Potjes met bloemen omdat ze al 50 jaar bij het koor zingt, eerst in IJhorst en al weer vele jaren in Ruinerwold. Bloemen waren er ook voor alt Henny van Calker-Van den Berg, al 40 jaar zingend actief. Ook Marjan Remmelts–Mulder werd genoemd, ze was niet present. Zij versterkt al ruim 25 jaar de sopranengroep. Het werd een bijeenkomst met een bijzonder feestelijk randje. Bron Woldercourant.nl

 
Actueel maart 2019

Actueel maart 2019
Na onze bijdrage in de kerkdienst van 27 januari zijn de repetities gericht op de kerkdienst op woensdagavond 13 maart, Biddag voor gewas en arbeid in de Gereformeerde Kerk in Berghuizen. Op 21 april Eerste Paasdag zingen we in de Paasviering op Blijdenstein.
Op zondag 31 maart ontvangen we het kerkkoor van Havelte in de kerkdienst. We hopen weer op een goed en gezellig samenzijn.
Wanneer u dit leest is de jaarvergadering van Con Amore op 27 februari geweest. Zoals gebruikelijk wordt in die vergadering het voorbije jaar onder de loep genomen, maar minstens zo belangrijk, er worden plannen gemaakt voor het komende jaar.
 
Con Amore Con Amore

(foto's door Tetsje Zijlstra gemaakt bij het 90 jarig jubileum op 25-10-2015)
Het kerkkoor Con Amore, bestaande uit alten, sopranen, bassen en tenoren, oefent van september tot en met mei, meestal in de Munnekeweer/in de kerk wordt gerepeteerd in de repetitie voor een optreden. Con Amore, "met liefde"- "met toewijding", verleent haar medewerking aan kerkdiensten op Blijdenstein en zo nu en dan in het verzorgingshuis 't Vonder en in het verpleeghuis de Schiphorst. 

De repetities zijn op woensdag van 19.30 - 21.00 uur in de Munnekeweer met uitzondering van de laatste repetitie voor ons optreden in de kerk, dan oefenen we in de kerk.
Na de repetities is het tijd voor een kopje koffie of thee.

informatie over het koor....................

lees meer »
 
90 jaar Con Amore 90 jaar Con Amore
Op 25 oktober 2015 vierden wij in een kerkdienst het 90 jarig jubileum.
voor een impressie zie hier
voor de geschiedenis zie hier...
lees meer »
 
Con Amore vierde haar 90e verjaardag Con Amore vierde haar 90e verjaardag
In de kerkdienst van zondag 25 oktober 2015 vierde Con Amore haar 90e verjaardag.
lees meer »
 
 
 
 

Ds. G.J. Ros, Hoogeveen
datum en tijdstip 16-02-2020 om 10.00 uu
meer details

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 17-02-2020 om 20.00 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 19-02-2020 om 19:30 uur
meer details

Ds. J. Woltinge, Zwolle
datum en tijdstip 23-02-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.