PKN
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
ANBI gegevens

ANBI gegevens

Deze pagina bevat alle benodigde gegevens van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold om te voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van het belastbaar inkomen. Ook is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Dit betekent dat alle plaatselijke gemeenten die deel uitmaken van de PKN, dus ook de Hervormde Gemeente te Ruinerwold, hierdoor automatisch een ANBI is.
Hieraan is wel de voorwaarde gesteld dat de kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen, zoals de diaconie, een aantal gegevens op de website van de gemeente publiceren. U kunt u hiervan vervolgens kennis nemen.

  1. Gegevens van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
  2. Gegevens van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
1. Gegevens van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold  

A. Algemene Gegevens
Naam ANBI Hervormde Gemeente Ruinerwold
RSIN / fiscaal nummer 002642402
Telefoonnummer (0522) 481672
Website gemeente
 
hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net
E-mail
Adres 
 
Boerpad 7, 7961LB 
Ruinerwold

De Hervormde Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5, lid1 van de kerkorde. Deze kerkorde is te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling Bestuur
Het bestuur van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold ligt bij de kerkenraad die bestaat uit een aantal ambtsdragers dat wordt gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en de predikant.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de middelen van de diaconie en bestaat uit vier leden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk. Dit komt tot uitdrukking in de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters hebben door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Regionaal College voor de behandeling Beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3)

C. Doelstelling / visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van de kerkstructuur, de organisatie, het kerkrecht, de ledenadministratie, de arbeidsvoorwaarden en de financiën.
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de enige apostolische en katholieke of algemeen christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is hier te vinden.

Het beleidsplan 2016 - 2010: “Kerk voor het dorp” van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold vindt u hier.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van de gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de koster is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling PKN”. De regelingen zijn hier te vinden.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zo veel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Voor een beschrijving van ontplooide activiteiten wordt verwezen naar het beleidsplan.
Op deze website wordt de actuele agenda van activiteiten gepubliceerd en wordt verslag gedaan van de meeste activiteiten. Ook in ons kerkblad "Kerkespraak" worden de activiteiten aangekondigd en verslagen.

G. Financiële verantwoording
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten om de kosten van activiteiten te dekken.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd om het werk van de kerkelijke gemeente te bekostigen.
Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie, behalve voor de instandhouding van monumentale kerkgebouwen.

Het grootste gedeelte van de inkomsten wordt besteed aan pastoraat in de vorm van het salaris van de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de inkomsten ook benut voor het in stand houden van de kerkelijke gebouwen en voor landelijk kerkenwerk.

Het negatieve exploitatieresultaat word ten laste van het eigen vermogen gebracht.
Hieronder is de werkelijke Staat van Baten en Lasten over 2015 en 2016 alsmede de exploitatiebegroting over 2017 vermeld.

Baten
  begroot
2017
werkelijk
2016
werkelijk
2015
Baten uit bezittingen €      36.130 €    29.175 €      32.273
Bijdragen gemeenteleden €      69.650 €    72.862 €      73.769
Subsidies en overige bijdragen derden €       3.706   €             333
Totaal baten

 
€   109.486

 
€  102.037

 
€    106.375

 
  
Lasten​
  begroot
2017
werkelijk
2016
werkelijk
2015
Kerkelijke gebouwen incl. afschrijvingen   €    34.230 €     33.594 €       29.773
Overige eigendommen en inventarissen                 €          885 €         2.016
Pastoraat (predikant) €    82.574 €     79.668 €       79.985
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €      1.800  €       4.205  €            980
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      5.300 €       5.321 €         5.329
Salarissen (koster)  €      9.150 €       7.426 €         7.389
Beheer, administratie en bankkosten       €    11.450 €       6.634 €       11.096
Totaal lasten € 144.504 €  137.733 €    136.568
Exploitatieresultaat - €   35.018 - €    35.696  - €      30.193

H. Voorgenomen bestedingen
De verwachte uitgaven sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen van de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een hoge mate van continuïteit: de predikant en andere kerkleden verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Onder G is de begroting voor 2017 opgenomen.

2. Gegevens van het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
A. Algemene gegevens
Naam ANBI College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Ruinerwold
Telefoonnummer (0522) 48 22 77
RSIN / Fiscaal nummer 824106593
Website adres hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net
E-mail
Adres

 
Boerpad 12
7961 LB
Ruinerwold

B. Samenstelling bestuur
De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is bestuur van de diaconie en bestaat uit 5 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de jaarlijkse begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, hebben door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3 en 4).

C. Doelstelling / visie
Onder diaconaat wordt verstaan dat gemeenteleden zorg en aandacht hebben voor elkaar en voor anderen die niet tot de gemeente behoren. De gemeenteleden zullen barmhartigheid en gerechtigheid voorstaan en toepassen.


D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is hier te vinden.

Het beleidsplan 2016 - 2020: “kerk voor het dorp” van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold vindt u hier. Op pagina 3 wordt specifiek aandacht besteed aan de diaconie.

E. Beloningsbeleid
Leden van het College van Diakenen en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag van activiteiten
Voor een beschrijving van ontplooide activiteiten wordt verwezen naar het beleidsplan . In 2016 zijn behoudens de activiteiten genoemd in het beleidsplan onderstaande activiteiten ontplooid:
  • Organisatie van een dagreis voor leden van 80 jaar en ouder.
  • Verstrekken van kerstpakketten aan minima in samenwerking met de gemeente De Wolden.
  • Verstrekken van fruit en een kalender aan leden boven de 80 jaar.
Op deze website wordt de actuele agenda van activiteiten gepubliceerd en wordt verslag gedaan van de meeste activiteiten. Ook in ons kerkblad "Kerkespraak" worden de activiteiten aangekondigd en verslagen.

G. Financiële verantwoording
Het college van diakenen zorgt zelf voor de benodigde inkomsten om de kosten van activiteiten en giften te dekken en ontvangt geen overheidssubsidie.
Het financiële beleid is er op gericht de lasten even hoog te doen zijn als de baten. Indien er desondanks een overschot dan wel een tekort is ontstaan, komt dit ten gunste dan wel ten laste van het eigen vermogen.

Hieronder is de Staat van Baten en Lasten over 2016 alsmede de begrotingen over 2016 en 2017 vermeld.

Baten
  begroot 
2016 
werkelijk
2016
 begroot
2017
opbrengsten uit bezittingen €   2.500 €   1.028 €   2.100
collectes en giften €   4.200 €   3.989 €   3.780
totaal baten 
€   6.700 
€   5.017 
€   5.880 

Lasten
  begroot
2016
werkelijk
2016 
begroot
2017
besteding kerkdiensten en gemeentewerk €    2.800 €  3.531 €   3.500
bijdragen aan andere organen binnen de kerk €       400 €     402 €      700
giften en afdracht collectes €    3.000 €  1.622 €   3.030
lasten beheer en administratie en bankkosten €       600 €     392 €      600
totaal lasten €    6.800 €  5.947 €   7.830
Resultaat (baten minus lasten) - €   100

- €    930

- € 2.250


H. Voorgenomen bestedingen
Onder G  is de begroting over 2017 opgenomen.

 
Beleidsplan 2016 -2020 Hervormde Gemeente te Ruinerwold Beleidsplan 2016 -2020 Hervormde Gemeente te Ruinerwold

KERK VOOR HET DORP
Inhoud:
Pagina 1:
Kerk voor het dorp zijn; Hoe doe je dat?
Enige knelpunten in onze samenleving
Er is verandering in de kerk nodig.
Pagina 2:
Maar wat willen we eigenlijk?
Waaraan moeten we werken?
Pagina 3:
Media
Pastoraat
Diaconaat
Pagina 4:
Eredienst
Jeugd
Het dorp
Andere kerken
Financiën
Wat er de afgelopen 5 jaar is veranderd
Pagina 5:
Concrete voorstellen
Gegevens over de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
Pagina 6:
Opbouw ledenbestand Hervormde Gemeente Ruinerwold per februari 2017 

zie hier

 
 

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10:00 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-11-2017 om
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.