Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Bevestiging en Herbevestiging ambtsdragers 2020 Bevestiging en Herbevestiging ambtsdragers 2020Op 13 september 2020 was er een dienst waarin Tina Hulst werd bevestigd als ouderling en een aantal mensen werden herbevestigd. De dienst had als thema: VERGEVING. De tekst stond op het rooster dat wij volgen en komt uit Mattheüs 18, 21- 35. Als ambtsdragers kunnen we daar wel wat mee. Ds. Gaastra ging voor in deze dienst. Samen met Trijnie en de liturgiecommissie hadden ze liederen en muziek uitgezocht bij deze dienst. De kerk: dat zijn de mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het gestalte geven aan een wereld van vrede en gerechtigheid. En die daarbij met al hun inzet (en de fouten die zij daarbij maken) geloven, weten, of vermoeden dat God hen daarbij nabij is.

Herbevestiging als ouderling
Mina Boxem
Jenny Slagter
Roelof Kuijer

Bevestiging als ouderling
Tina Hulst  

Herbevestiging ouderling kerkrentmeester
Ties Gerretsen
Jan Oosterhuis

Herbevestiging als diaken
Rudi van Goor
Jeanet Ypey (de Kapel)

Wij hebben afscheid genomen van ouderling
Tonnie Bosman     


                                         


 
 
Vanuit de beroepingscommissie Vanuit de beroepingscommissie

In de maanden juli en augustus heeft de beroepingscommissie bij een tweetal kandidaten de kerkdienst bijgewoond. Na afloop van deze kerkdiensten hebben er gesprekken plaatsgevonden met deze kandidaten.
Begin september gaat de commissie weer naar een kandidaat luisteren.
Wij houden u op de hoogte.                                                   

Rudi van Goor
 
 
Vanuit de beroepingscommissie: Vanuit de beroepingscommissie:

De beroepingscommissie heeft haar taken weer opgepakt.
Op de bijeenkomst op 16 april is afgesproken, dat een aantal kandidaten voor een gesprek uitgenodigd zal worden.
Binnen de regels van het RIVM hopen wij in kleine groepen met hen te praten.
De kandidaten zijn telefonisch benaderd en hebben aangegeven dat ze bereid zijn in de tweede helft van mei naar Blijdenstein te komen.

We hopen op boeiende en geïnspireerde gesprekken.
 
Gemeenteavond Gemeenteavond
Dinsdagavond 11 februari is er een gemeenteavond gehouden in de Munnekeweer.
Het was een goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst.
De agenda voor deze avond was:

                        Opening
                         Introductie ds. Marianne Gaastra
                        RIJKeR
                        Beroepingswerk
                        Bevestiging Klaas Rooze als lid beroepingscommissie
                        Pauze
                        De stem van de kerk in het debat over voltooid leven
                        Een aanzet Renovatie Pastorie
                        Rondvraag
                        Sluiting
De voorzitter van de kerkenraad Roelof Kuijer opende de vergadering met een woord van welkom. Aansluitend gaf ds. Marianne Gaastra een kijkje in haar leven en haar loopbaan. Op dit moment is zij predikant in de Protestantse gemeente Vledder en
Nijensleek (0,8 fte) en is zij daarnaast voor 0,2 fte predikant in onze gemeente.
Daarnaast is zij consultant in onze gemeente en in IJhorst – De Wijk en tevens in de gemeenten Dwingeloo-Diever. Als consulent begeleidt zij het proces van invulling van de openstaande predikanten vacatures. 
Later op de avond gaf zij een aanzet voor de gespreksbijeenkomst over voltooid leven. Deze bijeenkomst wordt later in het seizoen gepland.
Als lid van de commissie RIJKeR (overleg orgaan van de gemeenten Ruinewold/IJhorst – De Wijk/Koekange en Ruinen) heeft Roelof Kuijer een toelichting gegeven op de huidige situatie rond het RIJKeR, maar ook hoe vanaf de eerste bijeenkomst (in 2014) het verloop van het overleg is geweest. Het overleg heeft geresulteerd in een gezamenlijk visiestuk dat aangeeft hoe de samenwerking verder gestalte kan krijgen.
Voor de geïnteresseerden, dit visiestuk staat op onze website (kerkeraad/commissies).
Scriba Willem Rumph gaf een toelichting op de voortgang en het proces van het
beroepingswerk. Met de aanvaarding van een beroep van de Protestantse gemeenten Ootmarsum-Weerseloo door ds. R. Kloosterziel is begin april dit proces gestart en loopt door tot er een nieuwe predikant is benoemd. Het proces vergt meer tijd dan in voorgaande vacaturesituaties. Dit omdat er nu afgestemd moet worden in RIJKeR verband. 
Door omstandigheden kon Klaas Rooze niet aanwezig zijn in de dienst van 26 januari jl. waarin de andere leden van de beroepingscommissie zijn ingezegend. Daarom is op deze gemeenteavond Klaas bevestigd als lid van de beroepingscommissie.
Na de pauze gaf Marianne Gaastra een toelichting op de discussie die vanaf 1900 is gevoerd rond het thema voltooid leven en welke argumentaties hierbij zijn gehanteerd. Dat dit een moeilijke en gevoelige discussie is blijkt wel uit het feit dat het ook in 2020 nog altijd een thema is wat volop in beweging is en ook de nodige emoties met zich meebrengt.
De bedoeling van deze avond was om een eerste aanzet te geven van wat er speelt rond dit thema om daarna het onderwerp op een volgende gemeenteavond verder uit te diepen. Rond de renovatie van de pastorie heeft Zwaantje ten Have een prachtige fotoreportage gemaakt.
Deze reportage werd toegelicht door kerkrentmeester Jan Boverhof onder wiens leiding de renovatie heeft plaatsgevonden.
De fotoreportage is op onze website te zien onder het hoofdje renovatie pastorie.
Deze geslaagde bijeenkomst werd met een woord van dank aan de aanwezigen
beëindigd.
                                                                                                                                                        Sriba Willem Rumph
 
Zegening Beroepingswerk Zegening Beroepingswerk
De woorden zoals ds. Van Setten–Ruhrwiem die sprak in de dienst van zondag 26 januari. “In verband met de aanstaande keuze voor en beroeping van een predikant in onze gemeente heeft de kerkenraad een beroepingscommissie ingesteld, conform ordinantie 3 van de kerkorde. Uit het midden van de gemeente heeft zij 6 leden bereid gevonden deze mooie taak op zich te nemen en naar eer en geweten te vervullen.
Deze mensen zijn Gea Pruntel, Tetsje Zijlstra, Tina Hulst, Roelof Kuijer, Klaas Rooze en Rudy van Goor. Het beroepingsproces staat in dienst van de roep van de Heer van de kerk. Dat zijn grote woorden, diepe woorden ook. De leden van de beroepingscommissie die dat proces vormgeven en dragen staan er dan ook niet alleen voor. Door alle menselijke overwegingen en besluiten heen, bouwt de Heer zijn gemeente en is het zijn Geest die ons de weg wijst om datgene te doen wat nodig is. Daarnaast willen wij als gemeente benadrukken dat de leden onze steun en ons vertrouwen genieten bij het zorgvuldig uitoefenen van de taak die hen wacht.
Een predikant kiezen en beroepen is een mooie taak maar wel één die veel vraagt van een beroepingscommissie: een warm hart, een helder verstand, een kritische blik, een zuivere motivatie en een integere inborst. Maar bovenal toewijding aan wat ons in deze geloofsgemeenschap samenbrengt en bindt: de liefde van en voor de goede God en daaraan onmiddellijk verbonden: de liefde van en voor onszelf en elkaar.
Zegenrijk werk, kortom, en wat is er dan bemoedigender dan daarover zijn zegen te vragen! Gea, Tetsje, Tina, Roelof en Rudy, zegene jullie de goede God: Vader, Zoon en heilige Geest; Almachtige, Verlosser en Trooster. Die is, die was en die zal zijn, meer nabij dan enig mens.
Als een mantel van liefde om jullie heen, als een bron van wijsheid bij het uitvoeren van jullie taak”.
Opmerking Redactie: ds. Marianne Gaastra heeft op een later tijdstip Klaas Rooze gezegend omdat hij die zondag niet aanwezig was.
                                                                                                                                                        Sriba Willem Rumph
 
Op deze pagina staat informatie over Op deze pagina staat informatie over

Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters
Financiën - de mogelijkheid om ons te steunen
Actie Kerkbalans
Solidariteitskas 
Oudejaarscollecte
Erfstellingen en Legaten
Kerk op weg naar 2025
Beleidsplan Hervormde Gemeente te Ruinerwold
Plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken v.d. Herv. Gem. Ruinerwold.
Privacyverklaring

 
Eindejaars Collecte 2019 Eindejaars Collecte 2019
De opbrengst van de Eindejaars Collecte is op dit moment  € 5653,25

Alle gevers vriendelijk dank en ook veel dank voor de inzet van alle vrijwilligers.
 
 
Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en bestaat uit de 2 colleges (diakenen en kerkrentmeesters), de pastorale ouderlingen, scriba en predikant. 

De taak van de kerkenraad is omschreven in   
de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de gemeente berust bij de kerkenraad.

Het moderamen van de kerkenraad draagt zorg voor de dagelijkse leiding en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. Het wordt gevormd door een lid van iedere geleding. 

Algemene term voor een lid van de gemeente die een ambt (ouderling, diaken, kerkrentmeester) op zich heeft genomen, is ambstdrager.
Deze wordt meestal voor een periode van 4 jaar benoemd. Ook de predikant is een ambtsdrager. Predikanten zijn de enige beroepskrachten binnen een kerkenraad.

Besluiten van de kerkenraad zullen zo mogelijk bekend gemaakt worden aan de gemeente om op die manier de openheid van bestuur te vergroten.

Naast de kerkenraad wordt de gemeente gedragen door mensen die zich vrijwillig beschikbaar stellen voor verschillende taken. Voor het functioneren en het voortbestaan van de gemeente is het daarom van groot belang om zorgvuldig om te gaan met alle vrijwilligers.

De commissie van advies adviseert de Kerkrentmeesters.

Onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad vallen:Predikant, koster, organisten, kerkkoor, Zondagsschool, Zusterkring, commissie Eredienst, commissie Kerk in Actie, commissie Samen Op Weg; Redactie Kerkespraak en de Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold.

zie hiervoor het organogram

Moderamen

Leden van het dagelijks bestuur van de kerkenraad: 
Voorzitter: de heer R. Kuijer, ouderling
Scriba: de heer W. Rumph
De heer R.B.H van Goor, diaken
De heer K.W.H. Rooze, ouderling – kerkrentmeester

Contact:
de heer R. Kuijer, voorzitter
Boerpad 12
7961 LB Ruinerwold
(0522-482277); E-mail.

 
Afscheidsdienst Georg Naber Afscheidsdienst Georg Naber
Vanwege vertrek naar de Protestantse gemeente Lemelerveld per 1 november aanstaande hebben wij in de dienst van 13 oktober afscheid genomen van dominee Naber. Vanaf juli 2018 was Georg Naber vanuit Ruinen gedetacheerd voor een dag in de week bij ons als predikant werkzaam, waarbij de nadruk lag op het organiseren van diensten met een bijzonder karakter. Dit om het deel van onze gemeenschap dat minder betrokken is bij het kerkenwerk te bereiken.
De invulling van de bijzondere diensten als de top 2000 dienst / de preek van de leek en de dienst in de Karstenhoeve hebben zeker voldaan wat wij wilden bereiken en het is dan ook jammer dat wij maar voor een beperkte tijd gebruik hebben mogen maken van de capaciteiten van Georg Naber. De voorzitter van de kerkenraad heeft Georg bedankt voor zijn inzet voor onze kerk en voor de fijne samenwerking. In het dankwoord gaf Georg aan dat hij met heel veel plezier in Ruinerwold gewerkt heeft.
Wij wensen Georg een goede tijd in Lemelerveld.


Voortgang beroepingswerk
Door het vertrek van ds. Georg Naber moest het nodige opnieuw geregeld worden.
Wij hadden Georg benoemd als consulent (verplicht door de classis).
De consulent moet er op toezien dat het beroepingsproces volgens de landelijke regels plaatsvindt. Omdat Georg toch al een dag in de week voor onze gemeente werkte hebben wij dit contract verlengd tot het moment dat er een nieuwe predikant is benoemd. Ook deze invulling past nu niet meer.
Wij hebben ds. Marianne Gaastra uit Zwolle (parttime predikant in Vledder/Nijensleek) bereid gevonden om invulling te geven aan zowel het consulentschap als een tijdelijk contract voor een dag in de week tot het moment dat er weer een “eigen” predikant is benoemd. De werkzaamheden gaan per 1 november aanstaande in.
Marianne Gaastra is als gastpredikant een aantal malen voor gegaan op Blijdenstein.
Voor een aantal van u zal dit mogelijk tot enige herkenning leiden.
Wij zijn blij dat we dit op zo korte termijn konden regelen.

Het is de bedoeling om in januari 2020 een gemeenteavond te organiseren.
Marianne Gaastra kan zich dan aan de gemeente presenteren en de kerkenraad kan dan verslag doen van de voortgang van het beroepingwerk.

De kerkenraad heeft voor het beroepingwerk het volgende tijdsplan gemaakt;

11 november a.s.         opstellen advertentie voor het blad ‘Woord en Weg’
11 november a.s.         Samenstellen (eigen) beroepingscommissie
  6 december a.s.        opstellen definitieve versie van de advertentie in ‘Woord en Weg’
Januari 2020               plaatsen van de advertentie


Alle drie vacante gemeenten binnen RIJKeR (Ruinen / Ruinerwold / IJhorst-De Wijk) plaatsen in ‘Woord en Weg’ ieder een eigen advertentie voor een predikant in de eigen gemeente met een dienstverband van 50% (naast elkaar).
Onder deze advertentie komt een tekst waarin aangegeven wordt dat het ook mogelijk is om een fulltime dienstverband te krijgen bij twee gemeenten.
Dit betekent dat twee gemeenten gaan samenwerken en één gemeente met eigen predikant met een dienstverband van 50% verder gaat.
Het is ook denkbaar dat elke gemeente gaat voor een “eigen” predikant met een dienstverband van 50%.
                                                                                     scriba  W. Rumph
 
 
Afscheidsdienst Afscheidsdienst
De kerkdienst van zondag 30 juni was de laatste die Roel Kloosterziel als predikant van onze gemeente heeft geleid.
De lezing volgens het Oecumenisch leesrooster voor deze dienst was Lucas 9: 57-62. Deze tekst zegt dat de mens niet achterom moet kijken maar vooruit.
Een tekst die naadloos paste bij deze dienst, waarbij Roel de woordspeling maakte:
Is dit toeval of valt het je toe. De kerk was vol en het was een warme dienst. Dit zowel letterlijk als figuurlijk. Na afloop van de dienst werden Roel en Harmke toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, de leiding van de zondagschool en de voorzitter van het Kerkkoor en Zwaantje ten Have bood een eigen gemaakt schilderij aan.
Alle sprekers waren vol lof over het vertrekkende paar. 
Als trouwe bezoekers van de nieuwjaarsvisite van de Stichting Historie was het optreden van Thomasvaer en Pieternel een aangename verrassing voor Roel en Harmke. Met het vertrek van Roel Kloosterziel mist dit duo wel een inspiratiebron.
Het thema: “Niet achterom kijken, maar naar de toekomst” geldt ten volle voor de kerkenraad, immers deze moet op zoek naar een nieuwe predikant.
 
 
Bevestiging ambtsdrager 2019 Bevestiging ambtsdrager 2019Pita Aberson-Mulder komt als ouderling de kerkenraad versterken.
Op de eerst volgende vergadering van de ouderlingen is besloten dat ze zorg draagt voor de wijk Perenbuurt, deels Dijkhuizen en Molenplein. 
lees meer »
 
(Her)bevestiging ambtsdrager(s) 2018 (Her)bevestiging ambtsdrager(s) 2018


In de dienst van zondag 29 april 2018, werd de nieuwe ambtsdrager Jan Boverhof bevestigd tot kerkrentmeester

                                       

 

 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft het scheppen en onderhouden van de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente tot taak. Dat doet zij in overleg met en met verantwoording aan de kerkenraad.
 

Het College realiseert haar taak door:

 • het samenstellen van de jaarrekening en de begroting,
 • het uitvoeren van de plannen n.a.v. de begroting.
 • het zorg dragen voor geldwerving,
 • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimte voor de eredienst en voor andere activiteiten van de gemeente, en voor de huisvesting van de predikant,
 • het verzorgen van het personeelsbeleid,
 • het dragen van de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de ledenadministratie,
 • het zorg dragen voor de muzikale begeleiding van de erediensten. 

Voor het innen van de bijdragen voor de kerk vinden jaarlijks de volgende acties plaats:

 • Actie Kerkbalans in januari voor de Vrijwillige Vaste Bijdrage (VVB) van de leden.
 • de eindejaarscollecte, eind december voor alle betrokkenen bij de gemeente.
 • De Solidariteitskas voor de lidmaten in mei

College van Kerkrentmeesters:
voorzitter: dhr. K.W.H. Rooze, ouderling - kerkrentmeester; 
penningmeester: dhr. M. Gerretsen, ouderling - kerkrentmeester;
secretaris: mevr. J. Meesters-Nijhof, kerkrentmeester;
dhr. J. Boverhof, ouderling - kerkrentmeester;
dhr. J. Oosterhuis, kerkrentmeester.

Contact:
mevrouw J. Meesters-Nijhof, secretaris
Mickelhorst 24,
7961 DC Ruinerwold
tel: 0522-251385
E-mail.
 
Mededeling van College van Kerkrentmeesters Mededeling van College van Kerkrentmeesters
              2019 – “Geef voor je kerk”

Bij de actie Kerkbalans 2019 is door ruim 170 leden voor het eerst gebruik gemaakt van de mogelijkheid de jaarlijkse toezegging digitaal te doen. Omdat de opgave van de mailadressen niet digitaal is gedaan, is het goed mogelijk dat bij de invoer ervan fouten zijn gemaakt. Inmiddels is een aantal hiervan hersteld. Indien u wel uw e-mailadres hebt opgegeven maar geen verzoek tot digitale toezegging hebt ontvangen, dan kunt u dat laten weten op boekhoudingblijdenstein@gmail.com. U ontvangt dan een mail waarmee u alsnog kunt toezeggen. Dit mailadres kunt u ook gebruiken om aan te geven dat u in de toekomst digitaal wilt toezeggen en betalen.
De toezeggingsformulieren en de ontvangsten zonder deze formulieren geven een opbrengst aan van € 55.387,00.
Graag willen wij u allen hartelijk bedanken voor de gedane toezeggingen en voor de bedragen, die al zijn overgemaakt!
Gemeenteleden, die hebben vergeten een bijdrage te doen voor de kerk worden vriendelijk verzocht om deze over te maken op rekeningnummer:
NL02INGB0000817694 van de Herv. Gemeente Ruinerwold met vermelding Kerkbalans 2019.
Ouderlingen (ook vrijwilligers) en de vele kerkbalanslopers nogmaals veel dank voor jullie inzet.
 
 
Financiën

Financiën

De kerkelijke organisatie draait op basis van de inkomsten van de leden via Actie Kerkbalans. Ook de Solidariteitskas voor de lidmaten in mei en de eindejaarscollectie is een belangrijke inkomstenbron.
Tijdens de kerkdienst wordt er gecollecteerd in 2 rondgangen. 1 voor de kerk en 1 voor de diaconie. Soms is er bij de uitgang een extra collecte voor bijzondere doeleinden.


Onze kerk ontvangt regelmatig giften. Bijvoorbeeld voor de bloemenkas, voor het orgel of een bijdrage voor het kerkblad. 

 
lees meer »
 
Kerkbalans Kerkbalans
      Onze gemeente is een 
      ANBI instelling (zie onder ANBI).


Steun onze kerk met een periodieke gift.
De Protestantse Kerk Nederland ( PKN ) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling  ( ANBI ). Geef je aan een ANBI instelling een gift, dan is het bedrag aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Ook is de kerk vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Een periodieke gift is een gift, waar u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de kerk schenkt. Een periodieke gift kunt u nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Een periodieke gift is vooral interessant voor diegene, die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen of juist meer schenken dan 10 % van hun verzamelinkomen.
Een periodieke gift is interessant bij een bedrag vanaf  € 150,00
Wilt u meer weten over het schenken van een periodieke gift.
Neem dan contact op met  het College van kerkrentmeesters.   
 
Solidariteitskas, bijdrage van belijdende leden Solidariteitskas, bijdrage van belijdende leden
Gemeenten helpen elkaar
Dat is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk  (PKN) beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren. Ook kunnen er andere redenen zijn die er toe leiden dat gemeenten tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeentezijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een gemeenteadviseur om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dat alles onder het motto: Voor gemeenten – dóór gemeenten.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Wat we samen doen
Behalve voor de steun aan individuele gemeenten, worden de middelen van de Solidariteitskas ook ingezet om werkzaamheden te bekostigen die de kerk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten beschouwt. Zo kan gedacht worden aan het dovenpastoraat. Die vorm van pastoraat vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en te kostbaar is
om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Daarom wordt dit gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.

Bijdragen
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt  € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.
lees meer »
 
Erfstellingen en Legaten Erfstellingen en Legaten
Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na  te laten aan onze kerk, neem dan contact op met Klaas Rooze, voorzitter kerkrentmeesters (0522 481284) email kwhrooze@gmail.com

Ook de Hervormde Gemeente Ruinerwold is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
 
Eindejaarscollecte Eindejaarscollecte
Onze kerk is een ANBI instelling (zie onder ANBI).
 
Kerk op weg naar 2025

de haan heeft opgeroepen tot discussie, lees de resultaten
Kerk op weg naar 2025
In 2015 is er binnen de PKN gediscussieerd over de toekomst van de kerk. De bevindingen van de discussies, overal in het land, zijn samengebracht in het rapport "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg".

De generale synode heeft unaniem besloten dat de nota wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Inmiddels is dit de stand van zaken.
 
Beleidsplan Hervormde Gemeente te Ruinerwold Beleidsplan Hervormde Gemeente te Ruinerwold
De Kerkenraad heeft in maart 2017 haar beleidsplan 2016-2020 KERK VOOR HET DORP vastgesteld.
lees meer »
 
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold.
Inhoud
1.    Samenstelling van de kerkenraad
2.1  Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2  Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3  Verkiezing van predikanten
3.    De werkwijze van de kerkenraad
4.    Besluitvorming
5.    De kerkdiensten
6.1  De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2  De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
6.3  De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen,
       jaarrekeningen, collecterooster
       hier de volledige regeling.
 
Privacy verklaring Privacy verklaring


Privacyverklaring

Hervormde Gemeente Ruinerwold

Datum:  10 September 2018

 
 1. ALGEMEEN
Over deze privacyverklaring
Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconiën bezitten rechtspersoonlijkheid.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij:

 
(Vul als gemeente in wie bij u de coördinatie van privacy-zaken in handen heeft)
☐ Een coördinator gegevensbescherming
X  De kerkenraad
☐ anders:

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:
 
(Vul als gemeente de contactgegevens in van de coördinator/de kerkenraad/anders) Scriba van de Hervormde Gemeente Ruinerwold

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:
 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.
De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.
 
 1. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE
Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de gemeente een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.
 
Algemene Organisatie
Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag
De organisatie van de kerk kent ambtelijke vergaderingen die leiding geven aan de gemeente. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen worden. De orde van de kerk schrijft voor dat ambtsdragers door de gemeente of door de ambtelijke vergadering worden verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. Allereerst worden door gemeenteleden namen genoemd van die leden die naar hun mening in aanmerking van het ambt komen. Daarna krijgen de gemeenteleden een lijst met verkiesbare personen. Geel gearceerd weglaten (Vul als gemeente in welke gegevens u deelt in het kader van de verkiezingen van ambtsdragers)

X naam en voornamen c.q. voorletters;
X woonplaats  
☐ geslacht;
☐ anders:
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,

en;

het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.
Ledenadministratie
Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag
De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie. Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:
 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
 • geboortedatum en -plaats;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;
alsmede de volgende kerkelijke gegevens:
 • doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend;
 • belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
 • kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden;
 • kerkelijke zegening van een andere levensverbintenis, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de zegening heeft plaatsgevonden, wanneer een kerkenraad besloten heeft van de in ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid gebruik te maken;
 • datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;
 • gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
 • datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
 • datum van overlijden,
 • datum van vertrek naar het buitenland,
 • datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
 • datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
 • datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn;
 • datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk als bedoeld in ordinantie 9-5-6 dan wel ordinantie 10-9-9;
 • de aard van de verbondenheid met de gemeente,
onder vermelding van de wijkgemeente waartoe betrokkene behoort.
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,

en/of;

ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.
 
 1. VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK
In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de plaatselijke gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.
 
Wel niet Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag
X Er worden nieuwsbrieven (al dan niet elektronische) verstuurd naar leden van de gemeente, dan wel personen met wie de gemeente regelmatig contact onderhoudt en/of een relatie heeft om betrokkenen op de hoogte brengen van de activiteiten van de gemeente. De nieuwsbrieven worden:
☐ wekelijks verstuurd
☐ maandelijks verstuurd
X anders: circa 8 keer per jaar
X naam en voornamen c.q. voorletters;
X adres
☐ anders:
De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,

haar gerechtvaardigd belang,

en;

de uitvoering van de overeenkomst.
X Er worden in de nieuwsbrief gegevens van zieke personen vermeld. ☐ naam en voornamen c.q. voorletters;
☐ adres
☐ e-mailadres
☐ anders:
Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte in de nieuwsbrief heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkene.
X Er wordt een gemeentegids uitgegeven waarin een lijst van alle gemeenteleden is opgenomen. De gemeentegids is:
☐ publiek toegankelijk
☐ alleen voor de leden toegankelijk
☐ anders:
☐ naam en voornamen c.q. voorletters;
☐ straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
☐ geboortedatum en -plaats;
☐ geslacht;
☐ e-mailadres
☐ telefoonnummer
☐ anders:
Voor het vermelden van gegevens van gemeenteleden in een gemeentegids heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkenen.
X   Tijdens een kerkdienst worden in gebed of anderszins namen van leden van de gemeente genoemd. De kerkdienst:
☐ is publiekelijk te volgen via internet of kerkradio
X  is alleen voor abonnees te volgen via CD
☐ is alleen in de kerk te volgen.
X  de naam en voornamen
☐ alleen de voornaam
☐ gegevens rondom ziekte en gezondheid
☐ anders:
De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.
X Er worden opnames van kerkdiensten gepubliceerd ☐ met beeld
☐ zonder beeld
☐ de kerkdiensten staan voor een beperkte periode online, namelijk:

☐ de kerkdiensten zijn enkel via een ledenpagina te bereiken
☐ in de opnames worden geen namen genoemd (bijvoorbeeld door de geluidsband op dat moment te stoppen of voordat de opname aangaat aan de gemeente mee te delen voor wie er gebeden zal worden)
☐ in de opnames worden enkel de voornamen genoemd
☐bij bijzondere diensten (rouw-, trouw- doop- en belijdenisdiensten) zijn met de direct betrokkenen afspraken gemaakt over het in beeld brengen en de verwerking van die registratie
X anders: op aanvraag via CD
   
X Bij bezoekers van onze website worden er cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de bezoeker. ☐ ip-adres
☐ surfgedrag
☐ type apparaat
☐ anders:
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten haar gerechtvaardigd belang om een beter beeld te kunnen krijgen op welke wijze onze website wordt gebruikt en hoe wij deze kunnen verbeteren.
X   Op onze website staan foto’s van functionarissen van de kerk. ☐ foto
☐ onderschrift met naam
X  onderschrift met kerkelijk ambt
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.
X Op onze website staan foto’s van bezoekers van de kerk. X op een openbare pagina
☐ op een ledenpagina
X  foto
☐ onderschrift met naam
☐ anders
De kerk verwerkt foto’ s van bezoekers van een activiteit om een beeld te geven van de gemeente. De gemeente heeft toestemming verkregen van de op de foto duidelijk herkenbare personen om deze op de website te plaatsen.
X Op onze website staan functionarissen van de gemeente/plaatselijke kerk. X op een openbare pagina
☐ op een ledenpagina
X e-mailadres
X adres
X naam
X kerkelijk ambt
☐ anders:
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.
X Gemeenteleden worden aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging Gemeenteleden worden
X 3 maal per jaar aangeschreven
☐ 2 maal per jaar aangeschreven
☐ jaarlijks aangeschreven
☐ anders:
X naam en voornamen c.q. voorletters;
X  straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
☐ geboortedatum en -plaats;
☐ geslacht;
x e-mailadres
☐ telefoonnummer
☐ anders:
Om voldoende financiën te verkrijgen verzoekt de gemeente haar leden op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang  om een financiële bijdrage.
X Hulpaanvragen bij de diaconie worden opgenomen in een administratie. Hulpaanvragen komen binnen via een:
☐ webformulier
X  e-mailadres
X  mondeling contact
In de administratie worden opgenomen:
X naam en voornamen c.q. voorletters;
X straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
☐ geboortedatum en -plaats;
☐ geslacht;
☐ e-mailadres
☐ telefoonnummer
☐ financiële gegevens
☐ nadere afspraken over de hulp
☐ anders:
De gemeente en diaconie hebben tot taak om te zien naar de hulpbehoevenden in de wereld en verwerken derhalve op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en ter uitvoering van een overeenkomst tot hulpverlening deze gegevens.
X Via de website van de gemeente kunnen mensen contact opnemen via een contactformulier waar een aan te vinken optie is voor het geven van toestemming voor het verwerken van de persoons-/contactgegevens. De gegevens die worden verzameld via het formulier:
☐ worden na afsluiting van de vraag/het contact verwijderd
☐ worden na een jaar verwijderd
☐ worden geanonimiseerd bewaard
☐ anders:
In het contact-formulier moeten mensen ten minste invullen:
☐ naam en voornamen c.q. voorletters;
☐ e-mailadres
☐ telefoonnummer
☐ anders:
De gemeente en de diaconie willen toegankelijk zijn voor mensen die contact willen opnemen en verwerken op basis van verkregen toestemming  deze gegevens.
X De gemeente of de diaconie gebruikt camera’s om te filmen wat er gebeurd. Mensen worden op het camera-toezicht gewezen door:
☐ bordjes
☐ anders:
☐ n.v.t.

De camera's zijn:
☐ altijd ingeschakeld
☐ als er geen activiteiten in de gebouwen zijn
☐ anders:

De beelden worden:
☐ 3 dagen bewaard
☐ een maand bewaard
☐ anders:

Het cameratoezicht wordt:
☐ door de gemeente uitgevoerd
☐ door een bedrijf (naam bedrijf) uitgevoerd
☐ anders:
Mensen en kentekens kunnen op de beelden herkenbaar verschijnen. De gemeente of diaconie heeft een gerechtvaardigd belang om haar gebouwen en mensen te beveiligen door cameratoezicht.
 
 1. BEWAARTERMIJNEN
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.
 
 1. DOORGIFTE AAN ANDEREN
De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan:
 • Administratiekantoren
 • Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails
 • Internetdiensten (zoals cloud-opslag)
Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

Bijlage 1: organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
(Vul als gemeente in welke maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens u heeft genomen)
 
niet wel maatregel
X De gemeente heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming aangewezen.
X De kerkenraad evalueert het privacy-beleid (inclusief het privacy-statement) X jaarlijks
☐ anders:
X Alle ambtsdragers/functionarissen van de gemeente krijgen een bericht over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacy-statement. De gemeenteleden worden via het kerkblad geïnformeerd dat er een privacyverklaring is dat deze op de website is geplaatst.
 
☐ eenmalig (datum:                     )
X  jaarlijks
X  bij intreding in de positie/functie/het ambt
☐ anders:
X De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacy-statement, door ☐ eenmalige toezending
(datum:                               )
☐ jaarlijkse toezending
X  de website (inclusief eventueel intranet of app)
☐ anders:
X De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacy-statement, door ☐ fysieke uitgave in de gebouwen
☐ de website
☐ anders:
X Binnen de gemeente is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden  in een afgezonderde ruimte.
X Binnen de gemeente is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens vanuit de kerk dat deze: ☐ maandelijks worden gewijzigd
☐ elk half jaar worden gewijzigd
X  jaarlijks worden gewijzigd
☐ anders:
X De gemeente beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast.
Anders:  
Anders:  

Versiebeheer
 
Versie Datum Verbeteringen
Versie 1 1 mei 2018  
Versie 2 2 mei 2018 Tekstuele verbeteringen
Technische opmaak ivm het printen van het document
Versie 3 3 mei 2018 Technische opmaak ivm het printen van het document
Dubbeling verwijderd
Meerdere opties betreffende toezending financiële bijdrage gemeenteleden toegevoegd
Hulpaanvragen bij diaconie toegevoegd
Contact via de website en/of e-mail toegevoegd
Cameratoezicht toegevoegd
Versie 4 3 mei 2018 Herstel paginanummering
Herstel opmaak logo
 
 
 
 

Huisdienst in 't Vonder met ds. Muis
datum en tijdstip 03-10-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. R. Gosker, IJhorst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Redactievergadering
datum en tijdstip 07-10-2020 om 14.00 uur
meer details

Ds. M. van Beusichem, Hattem
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.