Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Financieel verslag 2017 Hervormde kerk Ruinerwold Financieel verslag 2017 Hervormde kerk Ruinerwold

   
             
             
Baten            
             
      2017 2016    
             
Inkomsten   118.153 102.567    
             
             
Lasten            
             
Onderhoud gebouwen 31.528 27.450    
Afschrijving   7.029 7.028    
Overige uitgaven   107.182 103.784    
             
Totaal uitgaven   145.739 138.262    
             
Resultaat     -27.586 -35.695    
 
 

 
financieel verslag 2017 Diaconie Hervormde Gemeente Ruinerwold financieel verslag 2017 Diaconie Hervormde Gemeente Ruinerwold

 
               
Baten              
        2017 2016    
               
Inkomsten uit vermogen   3.864 1.032    
Collecten       4.085 4.133    
Donaties       9.040 11.511    
               
Totaal inkomsten     16.989 16.676    
               
Lasten              
               
Beheer en landelijke afdrachten 982 1.041    
Giften       23.044 14.647    
               
Totaal uitgaven     24.026 15.688    
               
Resultaat       -7.037 988    
 

 
 

 
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold.

 

Inhoud

 
Paragraaf Inhoud
1 Samenstelling van de kerkenraad
2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3 Verkiezing van predikanten
3 De werkwijze van de kerkenraad
4 Besluitvorming
5 De kerkdiensten
6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2. idem, diaconaal
6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
  Ondertekening
 
 
Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 9 juli 2018 en is vanaf die datum geldig.
 
 
§ 1. Samenstelling van de kerkenraad

1.1. Aantal ambtsdragers

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 
  Invullen: verplicht minimum
(Ord. 4-6-3)
*) of
predikant Ds. R. Kloosterziel 1  
ouderlingen T. Bosman
M. Boxem
R. Bijkerk
Z. ten Have
D. de Jonge
J. Kramer
R. Kuijer
G. Pruntel
J. Slagter
W. Rumph
 
2  
ouderlingen-kerkrentmeester K.W. Rooze
J. Boverhof
M. Gerretsen
 
 
2  
kerkrentmeester J. Meesters – Nijhof
 
1  
Diakenen (incl. diaconaal rentmeester) J. Bralten
R. van Goor
M. Kuijer
A. v.d. Linde
M. Versteeg
J. Ypey
2  
Totaal 21 8 9
 
*) afwijking van het minimum mag als het breed moderamen van de classicale vergadering – na overleg – een maatregel neemt.
 
§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen
2.1.1. Stemrecht
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden.
 
2.1.2. Regels voor het stemmen
 • De stemming geschiedt schriftelijk.
 1. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
 2. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
 3. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
 
2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.
 
 
§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.2.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in april.
 
2.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt ten minste vier weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
De uitnodiging om te stemmen wordt ten minste vier weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
 
2.2.3. Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden.
 
2.2.4. Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen stelt de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt.
 
§ 2.3 Verkiezing van predikanten
2.3.1. In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 worden predikanten verkozen door de kerkenraad.
 
 
§ 3. De werkwijze van de kerkenraad
3.1. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert in de regel zes maal per jaar.
 
3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden ten minste drie dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).
 
3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
 
3.4. Verkiezing moderamen.
De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van het kalenderjaar.
 
3.5. Plaatsvervangers.
In de vergadering genoemd in art. 3.4 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.
 
3.6. De gemeente kennen in en horen over.
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt
 • aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
 • afgekondigd op ten minste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.
 
3.7. Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en andere belangstellenden als toehoorder toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.
 
3.8. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.
 
3.9. De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:
- Jeugdraad/zondagschool
- Commissie Eredienst
- Commissie Kerkinactie
- Commissie Samen op Weg
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht.
 
§ 4.  Besluitvorming
Besluiten worden genomen volgens Ord. 4, art.5.
 
§ 5. De kerkdiensten
5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in het kerkgebouw op Blijdenstein 3.
 
5.2. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.
 
5.3. Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten en iedere aanwezige die dat wenst.
 
5.4. Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste zes weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad.
Ten minste een van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn. Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen.Ten minste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.
 
 
§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 leden.
 
6.1.2. De meerderheid van de kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen.
 
6.1.3. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. De functies van penningmeester en administrerend kerkrentmeester zijn niet verenigbaar.
 
6.1.4. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 
€ 10.000 per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.
 
6.1.5. Tijdens de collegevergadering in de maand februari wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.
 
 
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit 6 leden.
 
6.2.2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met de boekhouding van het college.
 
6.2.3. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 2000,-  per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.
 
6.2.4. Tijdens de januari-vergadering van het college wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.
 
 
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen.
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening.
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld.
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.
 
 
Ondertekening
Aldus te Ruinerwold vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 9 juli 2018,
 
 
……………………………………., preses
 
(R. Kuijer)
 
 
…………………………………….., scriba
 
(W. Rumph)
 
 
 
 
 

 
ANBI gegevens

ANBI gegevens

Deze pagina bevat alle benodigde gegevens van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold om te voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van het belastbaar inkomen. Ook is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Dit betekent dat alle plaatselijke gemeenten die deel uitmaken van de PKN, dus ook de Hervormde Gemeente te Ruinerwold, hierdoor automatisch een ANBI is.
Hieraan is wel de voorwaarde gesteld dat de kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen, zoals de diaconie, een aantal gegevens op de website van de gemeente publiceren. U kunt u hiervan vervolgens kennis nemen.

 1. Gegevens van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 2. Gegevens van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
1. Gegevens van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold  

A. Algemene Gegevens
Naam ANBI Hervormde Gemeente Ruinerwold
RSIN / fiscaal nummer 002642402
Telefoonnummer (0522) 481672
Website gemeente
 
hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net
E-mail
Adres 
 
Boerpad 7, 7961LB 
Ruinerwold

De Hervormde Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5, lid1 van de kerkorde. Deze kerkorde is te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling Bestuur
Het bestuur van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold ligt bij de kerkenraad die bestaat uit een aantal ambtsdragers dat wordt gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en de predikant.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de middelen van de diaconie en bestaat uit vier leden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk. Dit komt tot uitdrukking in de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters hebben door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Regionaal College voor de behandeling Beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3)

C. Doelstelling / visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van de kerkstructuur, de organisatie, het kerkrecht, de ledenadministratie, de arbeidsvoorwaarden en de financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de enige apostolische en katholieke of algemeen christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is hier te vinden.

Het beleidsplan 2016 - 2010: “Kerk voor het dorp” van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold vindt u hier.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van de gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de koster is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling PKN”. De regelingen zijn hier te vinden.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zo veel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Voor een beschrijving van ontplooide activiteiten wordt verwezen naar het beleidsplan.
Op deze website wordt de actuele agenda van activiteiten gepubliceerd en wordt verslag gedaan van de meeste activiteiten. Ook in ons kerkblad "Kerkespraak" worden de activiteiten aangekondigd en verslagen.

G. Financiële verantwoording
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten om de kosten van activiteiten te dekken.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd om het werk van de kerkelijke gemeente te bekostigen.
Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie, behalve voor de instandhouding van monumentale kerkgebouwen.

Het grootste gedeelte van de inkomsten wordt besteed aan pastoraat in de vorm van het salaris van de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de inkomsten ook benut voor het in stand houden van de kerkelijke gebouwen en voor landelijk kerkenwerk.

Het negatieve exploitatieresultaat word ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Hieronder staan begrotingen voor 2018 en 2017 en de rekening over 2016 vermeld.  

Toelichting:
 • De kosten van pastoraat en koster: Deze zijn inclusief de waarde van vrij wonen. De waarde van deze huurwaarde is als opbrengst verantwoord bij opbrengsten uit bezittingen.
 • De lagere kosten pastoraat; Deze komen door detachering ds. Kloosterziel.
Het financieel perspectief van onze kerkelijke gemeente is helaas ongunstig. Ons ledenbestand daalt al jaren en de verwachting voor de toekomst is dat de daling van het ledenbestand door zal zetten. De daling van het aantal gemeenteleden heeft tot gevolg dat de inkomsten eveneens dalen en naar verwachting zullen blijven dalen.

2. Gegevens van het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
A. Algemene gegevens
Naam ANBI College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Ruinerwold
Telefoonnummer (0522) 48 22 77
RSIN / Fiscaal nummer 824106593
Website adres hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net
E-mail
Adres

 
Boerpad 12
7961 LB
Ruinerwold

B. Samenstelling bestuur
De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is bestuur van de diaconie en bestaat uit 5 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de jaarlijkse begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, hebben door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3 en 4).

C. Doelstelling / visie
Onder diaconaat wordt verstaan dat gemeenteleden zorg en aandacht hebben voor elkaar en voor anderen die niet tot de gemeente behoren. De gemeenteleden zullen barmhartigheid en gerechtigheid voorstaan en toepassen.


D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is hier te vinden.

Het beleidsplan 2016 - 2020: “kerk voor het dorp” van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold vindt u hier. Op pagina 3 wordt specifiek aandacht besteed aan de diaconie.

E. Beloningsbeleid
Leden van het College van Diakenen en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag van activiteiten
Voor een beschrijving van ontplooide activiteiten wordt verwezen naar het beleidsplan . In 2016 zijn behoudens de activiteiten genoemd in het beleidsplan onderstaande activiteiten ontplooid:
 • Organisatie van een dagreis voor leden van 80 jaar en ouder.
 • Verstrekken van kerstpakketten aan minima in samenwerking met de gemeente De Wolden.
 • Verstrekken van fruit en een kalender aan leden boven de 80 jaar.
Op deze website wordt de actuele agenda van activiteiten gepubliceerd en wordt verslag gedaan van de meeste activiteiten. Ook in ons kerkblad "Kerkespraak" worden de activiteiten aangekondigd en verslagen.

G. Financiële verantwoording
Het college van diakenen zorgt zelf voor de benodigde inkomsten om de kosten van activiteiten en giften te dekken en ontvangt geen overheidssubsidie.
Het financiële beleid is er op gericht de lasten even hoog te doen zijn als de baten. Indien er desondanks een overschot dan wel een tekort is ontstaan, komt dit ten gunste dan wel ten laste van het eigen vermogen.

Hieronder staan begrotingen voor 2018 en 2017 en de rekening over 2016 vermeld.  


 

 
Beleidsplan 2016 -2020 Hervormde Gemeente te Ruinerwold Beleidsplan 2016 -2020 Hervormde Gemeente te Ruinerwold

KERK VOOR HET DORP
Inhoud:
Pagina 1:
Kerk voor het dorp zijn; Hoe doe je dat?
Enige knelpunten in onze samenleving
Er is verandering in de kerk nodig.
Pagina 2:
Maar wat willen we eigenlijk?
Waaraan moeten we werken?
Pagina 3:
Media
Pastoraat
Diaconaat
Pagina 4:
Eredienst
Jeugd
Het dorp
Andere kerken
Financiën
Wat er de afgelopen 5 jaar is veranderd
Pagina 5:
Concrete voorstellen
Gegevens over de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
Pagina 6:
Opbouw ledenbestand Hervormde Gemeente Ruinerwold per februari 2017 

zie hier

 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 12-12-2018 om 19:30 uur

meer details

Mantra zingen: Licht in de duisternis
datum en tijdstip 13-12-2018 om 20.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.