Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
ANBI gegevens

ANBI gegevens
Deze pagina bevat alle benodigde gegevens van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold om te voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst.

Hieraan is wel de voorwaarde gesteld dat de kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen, zoals de diaconie, een aantal gegevens op de website van de gemeente publiceren. U kunt u hiervan vervolgens kennis nemen.
  1. Gegevens van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
  2. Gegevens van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
1. Gegevens van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold  

A. Algemene Gegevens
Naam ANBI Hervormde Gemeente Ruinerwold
RSIN / fiscaal nummer 002642402
Telefoonnummer (0522) 481672
Website gemeente
 
hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net
E-mail scribablijdenstein@gmail.com
Adres 
 
Boerpad 7, 7961LB 
Ruinerwold

De Hervormde Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5, lid1 van de kerkorde. Deze kerkorde is te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling Bestuur
Het bestuur van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold ligt bij de kerkenraad die bestaat uit een aantal ambtsdragers dat wordt gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en de predikant.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de middelen van de diaconie en bestaat uit vier leden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk. Dit komt tot uitdrukking in de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters hebben door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Regionaal College voor de behandeling Beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3)

C. Doelstelling / visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van de kerkstructuur, de organisatie, het kerkrecht, de ledenadministratie, de arbeidsvoorwaarden en de financiën.
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de enige apostolische en katholieke of algemeen christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is hier te vinden.

Het beleidsplan 2016 - 2020: “Kerk voor het dorp” van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold vindt u hier.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van de gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de koster is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling PKN”. De regelingen zijn hier te vinden.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zo veel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Voor een beschrijving van ontplooide activiteiten wordt verwezen naar het beleidsplan.
Op deze website wordt de actuele agenda van activiteiten gepubliceerd en wordt verslag gedaan van de meeste activiteiten. Ook in ons kerkblad "Kerkespraak" worden de activiteiten aangekondigd en verslagen.

G. Financiële verantwoording
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten om de kosten van activiteiten te dekken.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd om het werk van de kerkelijke gemeente te bekostigen.
Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie, behalve voor de instandhouding van monumentale kerkgebouwen.

Het grootste gedeelte van de inkomsten wordt besteed aan pastoraat in de vorm van het salaris van de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de inkomsten ook benut voor het in stand houden van de kerkelijke gebouwen en voor landelijk kerkenwerk.

Het exploitatieresultaat wordt ten gunste dan wel ten laste van het eigen vermogen gebracht.
  

Staat van Baten en Lasten van het College van Kerkrentmeesters.  

  

  

  

Hieronder staat de exploitatiebegroting van 2019 en de werkelijke staat van baten lasten van 2019 en 2018  

  

  

  

  

  

begroot 

werkelijk 

werkelijk  

  

2019  

2019  

2018 

  

  

  

  

baten  

  

  

  

  

  

  

  

uit bezittingen  

€ 33.830  

€ 36.226  

€ 41.076  

bijdragen gemeenteleden  

€ 74.250  

€ 71.539  

€ 67.970  

subsidies  

€ 3.206  

€ 3.456  

€ 3.206  

incidentele baten  

€ 0  

€ 29.317  

€ 25.618  

  

  

  

  

totaal baten  

€ 111.286  

€ 140.538  

€ 137.870  

  

  

  

  

lasten  

  

  

  

  

  

  

  

kerkelijke gebouwen(inclusief afschrijvingen)  

€ 35.986  

€ 37.075  

€ 34.132  

overige eigendommen en inventarissen  

€ 1.500  

€ 5.161  

€ 4.958  

pastoraat (predikanten)  

€ 63.906  

€ 48.673  

€ 55.826  

kerkdiensten en gemeentewerk  

€ 1.550  

€ 300  

€ 1.759  

bijdragen andere organen in de kerk  

€ 5.000  

€ 5.031  

€ 4.821  

salarissen en vergoedingen(koster en organisten)  

€ 8.155  

€ 5.879  

€ 5.896  

beheer, administratie en bankkosten  

€ 12.150  

€ 13.889  

€ 12.429  

Incidentele  lasten 

                                          

€213.237   

  

totaal lasten  

€ 128.247  

€ -329.245  

€ 119.821  

  

  

  

  

Exploitatieresultaat (baten minus lasten)  

€ -16.961  

€ -188.706  

€ 18.049  

  

  

  

  

Toelichting  

Het financiële perspectief van onze kerkelijke gemeente is helaas ongunstig. Ons vergrijsde ledenbestand daalt al jaren en de verwachting is dat deze daling zal doorzetten. Dit heeft tot gevolg dat ook de baten van gemeenteleden de komende jaren zullen afnemen. Het bedrag van incidentele lasten zijn veroorzaakt door onderhoud aan pastorie, verenigingsgebouw, ketelhuis en kosterswoning.  


2. Gegevens van het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
A. Algemene gegevens
Naam ANBI College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Ruinerwold
Telefoonnummer (0522) 48 22 77
RSIN / Fiscaal nummer 824106593
Website adres hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net
E-mail r.mr.kuijer@gmail.com
Adres

 
Boerpad 12
7961 LB
Ruinerwold

B. Samenstelling bestuur
De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is bestuur van de diaconie en bestaat uit 5 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de jaarlijkse begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, hebben door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3 en 4).

C. Doelstelling / visie
Onder diaconaat wordt verstaan dat gemeenteleden zorg en aandacht hebben voor elkaar en voor anderen die niet tot de gemeente behoren.
De gemeenteleden zullen barmhartigheid en gerechtigheid voorstaan en toepassen.


D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is hier te vinden.

Het beleidsplan 2016 - 2020: “kerk voor het dorp” van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold vindt u hier. Op pagina 3 wordt specifiek aandacht besteed aan de diaconie.

E. Beloningsbeleid
Leden van het College van Diakenen en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag van activiteiten
Voor een beschrijving van ontplooide activiteiten wordt verwezen naar het beleidsplan . In 2016 zijn behoudens de activiteiten genoemd in het beleidsplan onderstaande activiteiten ontplooid:
  • Organisatie van een dagreis voor leden van 80 jaar en ouder.
  • Verstrekken van kerstpakketten aan minima in samenwerking met de gemeente De Wolden.
  • Verstrekken van fruit en een kalender aan leden boven de 80 jaar.
Op deze website wordt de actuele agenda van activiteiten gepubliceerd en wordt verslag gedaan van de meeste activiteiten. Ook in ons kerkblad "Kerkespraak" worden de activiteiten aangekondigd en verslagen.

G. Financiële verantwoording
Het college van diakenen zorgt zelf voor de benodigde inkomsten om de kosten van activiteiten en giften te dekken en ontvangt geen overheidssubsidie.
Het financiële beleid is er op gericht de lasten even hoog te doen zijn als de baten. Indien er desondanks een overschot dan wel een tekort is ontstaan, komt dit ten gunste dan wel ten laste van het eigen vermoge
 
Jaarrekening Diaconie 2019            
             
             
Baten     Begroting Resultaat Resultaat  
      2019 2019 2018  
             
Opbrengsten uit bezittingen     3.870 4.022 3.761  
Collectes en giften     4.550 5.046 4.618  
             
Totale baten     8.420 9.068 8.379  
             
Lasten            
             
Besteding kerkdiensten en            
gemeentewerk     200 413    
Bijdragen aan andere organen            
binnen de kerk     700 1.326 487  
Giften en afdracht collectes     6.650 4.114 3.612  
Lasten beheer en administratie            
en bankkosten     600 487 538  
             
Totale lasten     8.150 6.340 4.637  
             
Incidentele lasten       -734    
             
Resultaat (baten minus lasten)     270 1.994 3.742  
               
                 
                 
terug
 
 
 
 

Ds. J. Woltinge, Zwolle
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. C. Huisman, Meppel, Allerheiligen/Allerzielen
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Gaastra
datum en tijdstip 07-11-2020 om 19.00 uur
meer details

Drs. B. Wiegman, zondag na dankdag
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.