Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Op deze pagina staat informatie over Op deze pagina staat informatie over

Kerkenraad
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde Gemeente te Ruinerwold.
Beleidsplan Hervormde Gemeente te Ruinerwold 2016 - 2020
Kerk op weg naar 2025
Preekvoorziener
Kerkrentmeesters
Commissie van Advies
Ledenadministratie
Actie Kerkbalans
Financiën - de mogelijkheid om ons te steunen
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

 
Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en bestaat uit de 2 colleges (diakenen en kerkrentmeesters), de pastorale ouderlingen, scriba en predikant. 

De taak van de kerkenraad is omschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de gemeente berust bij de kerkenraad.

Het moderamen van de kerkenraad draagt zorg voor de dagelijkse leiding en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. Het wordt gevormd door een lid van iedere geleding. 

Algemene term voor een lid van de gemeente die een ambt (ouderling, diaken, kerkrentmeester) op zich heeft genomen, is ambstdrager. Deze wordt meestal voor een periode van 4 jaar benoemd. Ook de predikant is een ambtsdrager. Predikanten zijn de enige beroepskrachten binnen een kerkenraad.

Besluiten van de kerkenraad zullen zo mogelijk bekend gemaakt worden aan de gemeente om op die manier de openheid van bestuur te vergroten.

Naast de kerkenraad wordt de gemeente gedragen door mensen die zich vrijwillig beschikbaar stellen voor verschillende taken. Voor het functioneren en het voortbestaan van de gemeente is het daarom van groot belang om zorgvuldig om te gaan met alle vrijwilligers.

De commissie van advies adviseert de Kerkrentmeesters.

Onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad vallen:Predikant, koster, organisten, kerkkoor, Zondagsschool, Zusterkring, commissie Eredienst, commissie Kerk in Actie, commissie Samen Op Weg; Redactie Kerkespraak en de Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold.

zie hiervoor het organogram

 

 
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold.

Inhoud
1.    Samenstelling van de kerkenraad
2.1  Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2  Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3  Verkiezing van predikanten
3.    De werkwijze van de kerkenraad
4.    Besluitvorming
5.    De kerkdiensten
6.1  De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2  De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
6.3  De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen,
       jaarrekeningen, collecterooster
       hier de volledige regeling.

 
Beleidsplan Hervormde Gemeente te Ruinerwold Beleidsplan Hervormde Gemeente te Ruinerwold

De Kerkenraad heeft in maart 2017 haar beleidsplan 2016-2020 KERK VOOR HET DORP vastgesteld.

Voor informatie 

lees meer »
 
(her)bevestiging ambtdragers 2017

(her)bevestiging ambtdragers 2017

In een gezamenlijke dienst met de Hervormde Kapelgroep en de Hervormde Gemeente te Ruinerwold werden op 30 april 2017 op Blijdenstein Dinie de Jonge, Marie Kuijer, Gea Pruntel en Klaas Rooze herbevestigd als ouderling of diaken.

Rimke Bijkerk-Stelwagen (voor de Hervormde Kapelgemeente), Jos Kramer-Kolleman en Willem Rumph (met bijzondere opdracht als scriba) werden bevestigd als ouderling.

We namen in deze dienst afscheid van Arend-Jan Donker voor wie de termijn in het bestuur van de Kapelgroep is afgelopen. Rimke Bijkerk volgt hem op.

Voor een impressie.

lees meer »
 
moderamen Kerkenraad (dagelijks bestuur) moderamen Kerkenraad (dagelijks bestuur)

Leden van het dagelijks bestuur van de kerkenraad: 
Voorzitter: de heer R. Kuijer, ouderling
Scriba: de heer W. Rumph
De heer R.B.H van Goor, diaken;
Ds. R. Kloosterziel, predikant
De heer K.W.H. Rooze, ouderling – kerkrentmeester

Voor adressen zie onder contact.

 

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft het scheppen en onderhouden van de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente tot taak. Dat doet zij in overleg met en met verantwoording aan de kerkenraad.
 

Het College realiseert haar taak door:

  • het samenstellen van de jaarrekening en de begroting,
  • het uitvoeren van de plannen n.a.v. de begroting.
  • het zorg dragen voor geldwerving,
  • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimte voor de eredienst en voor andere activiteiten van de gemeente, en voor de huisvesting van de predikant,
  • het verzorgen van het personeelsbeleid,
  • het dragen van de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de ledenadministratie,
  • het zorg dragen voor de muzikale begeleiding van de erediensten. 

Voor het innen van de bijdragen voor de kerk vinden jaarlijks de volgende acties plaats:

  • Actie Kerkbalans in januari voor de Vrijwillige Vaste Bijdrage (VVB) van de leden.
  • de eindejaarscollecte, eind december voor alle betrokkenen bij de gemeente.
  • De Solidariteitskas voor de lidmaten in mei

de namen van de kerkrentmeesters.................

lees meer »
 
financiën

financiën

De kerkelijke organisatie draait op basis van de inkomsten van de leden via Actie Kerkbalans. Ook de Solidariteitskas voor de lidmaten in mei en de eindejaarscollectie is een belangrijke inkomstenbron.Tijdens de kerkdienst wordt er gecollecteerd in 2 rondgangen. 1 voor de kerk en 1 voor de diaconie. Soms is er bij de uitgang een extra collecte voor bijzondere doeleinden.

Onze kerk ontvangt regelmatig giften. Bijvoorbeeld voor de bloemenkas of een bijdrage voor het kerkblad. 
Wilt u ons steunen dan vindt u hier de gegevens.
 

lees meer »
 
Kerkbalans 2017

Kerkbalans 2017

Jaarlijks vragen wij aan alle gemeenteleden een financiële bijdrage voor onze eigen plaatselijke Bartholomeüskerk op Blijdenstein.
Voor de campagne van 2017 is het thema:"Mijn kerk  verbindt"   

Graag willen wij dat onze dorpskerk midden in de samenleving actief kan blijven en kan verbinden. Verbonden met mensen, die steun nodig hebben en verbonden met de dorpsgemeenschap, dus verbonden met elkaar.
Om een kerkgebouw te beheren en een kerkelijke organisatie met een eigen predikant en koster draaiende te houden, zijn wij vooral afhankelijk van uw financiële bijdrage. (zie de begroting 2017).

De actie is van 21 januari tot 5 februari 2017.
De leden krijgen informatie met een formulier: "Toezegging Kerkelijke Bijdrage 2017" en een retourenvelop door een van onze vrijwilligers thuisgebracht. Op het formulier kan het bedrag worden ingevuld en worden aangekruisd op welke wijze wordt betaald. Onze voorkeur heeft de automatische afschrijving omdat deze manier van betalen minder kans op fouten geeft en het kost minder.  Na het ondertekenen van het formulier moet deze in de retourenvelop die dan weer wordt opgehaald.
Vriendelijk verzoek: Wilt u deze op tijd voor de vrijwilliger klaar leggen.
Alvast onze vriendelijk dank.

Wij hopen dat ook niet gemeenteleden de waarde van onze kerk zien.
Wilt u dat de monumentale Bartholomeüskerk (als baken in ons Ruinerwolds landschap) blijft, dan kunt u ons financieel steunen.(bankrekening: NL02 INGB 0000 817694, Hervormde Gemeente te Ruinerwold). 

Onze gemeente is een ANBI instelling. 

Dit kon u begin 2016 in Op 't Wold lezen. Ook in 2017 actueel.

lees meer »
 
solidariteitskas, bijdrage van belijdende leden solidariteitskas, bijdrage van belijdende leden

Gemeenten helpen elkaar
Dat is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk  (PKN) beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren. Ook kunnen er andere redenen zijn die er toe leiden dat gemeenten tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de
taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de erspectieven voor een vitaal gemeentezijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een gemeenteadviseur om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dat alles onder het motto: Voor gemeenten – dóór gemeenten.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Wat we samen doen
Behalve voor de steun aan individuele gemeenten, worden de middelen van de Solidariteitskas ook ingezet om werkzaamheden te bekostigen die de kerk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten beschouwt. Zo kan gedacht worden aan het dovenpastoraat. Die vorm van pastoraat vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en te kostbaar is
om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Daarom wordt dit gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.

Bijdragen
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

lees meer »
 
Eindejaarscollecte 31-12- Eindejaarscollecte 31-12-
lees meer »
 
ANBI

ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor info

Ook de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Dit betekent dat alle plaatselijke gemeenten die deel uitmaken van de PKN, dus ook de Hervormde Gemeente te Ruinerwold, hierdoor automatisch een ANBI is.
Onze gegevens vindt u hier.

 
Commissie van Advies Commissie van Advies

Het College van Kerkrentmeesters wordt in haar werkzaamheden bijgestaan en geadviseerd door de Commissie van Advies. Tenminste twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering.

De commissie bestaat uit.....
 

lees meer »
 
Preekvoorziener Preekvoorziener

De preekvoorziener heeft de taak om de vrije zondagen van de predikant in te vullen door een andere voorganger.

Mevrouw S. Rumph - Have vult voor onze kerk deze functie in.
Zij is telefonisch te bereiken op 0522-481672 of per e-mail. 

 
Ledenadministratie Ledenadministratie

mevrouw H.C.T. van Calker-van den Berg

 

 
Een kerk voor ons dorp

Een kerk voor ons dorp

We willen kerk voor het dorp zijn. We hopen dat u met ons mee wilt denken, want als kerk willen we mensen graag bij elkaar brengen.

lees meer »
 
Kerk voor het dorp. Beleid Hervormde Gemeente te Ruinerwold Kerk voor het dorp. Beleid Hervormde Gemeente te Ruinerwold


Het zal mijn tijd wel duren of ….........we doen mee aan de verandering? 
Een bijdrage in Kerkespraak 2015-5 
 

lees meer »
 
Project kerk voor het dorp

Project kerk voor het dorp

De resultaten van het bezoekproject zijn door de kerkenraad besproken. Ongeveer 25 van de in totaal 150 adressen (gemeenteleden in de leeftijd van 50-60 jaar) zijn bezocht. De gesprekken verliepen vrijwel overal op een positieve manier.

lees meer »
 
PREEK 23 oktober 2016; Kerk voor het dorp II PREEK 23 oktober 2016; Kerk voor het dorp II
lees meer »
 
Kerk in 2025

de haan heeft opgeroepen tot discussie, lees de resultaten
Kerk in 2025

In 2015 is er binnen de PKN gediscussieerd over de toekomst van de kerk. De bevindingen van de discussies, overal in het land, zijn samengebracht in het rapport "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg".

De generale synode heeft unaniem besloten dat de nota wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Inmiddels is dit de stand van zaken.

 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 24-01-2019 om 19:30 uur
meer details

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel, Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.